top of page
  • SEN With You HK

阿氏保加症同自閉症的分別
💬阿氏保加症同自閉症的分別

在我們日常生活中,偶爾都會聽到這兩種類型的SEN,而它們往往好像都用於形容擁有相似特質的人。

要分辨兩者,實在有點困難,會出現這樣的迷思,都不足為奇。


📍同一個譜系


其實,阿氏保加症、自閉症均被歸納於在「廣泛性發展障礙」之下,屬於同一個譜系。


📍常見行為例子


在自閉症和亞氏保加症患者的身上,不同程度的語言溝通、社交發展、人際關係障礙以及刻板的興趣、行為模式都頗為常見。


有什麼實際的例子體現呢?

🔍難以理解身體語言、眉頭眼額、情緒變化同埋不明文的規則

🔍比較沉默寡言,不懂用說話表達自己

🔍可能終日沉迷某類興趣,例如:交通工具(沉迷背巴士路線)

📍兩者的分別


自閉症患者會有顯著嘅語言發展遲緩、較嚴重嘅社交及溝通障礙。大部分患者同時會有不同程度的智力障礙


亞氏保加症的患者則無顯著的語言發展遲緩、智能障礙。他們的社交及溝通障礙都比自閉症輕微。

參考資料:

及早識別自閉症及亞氏保加症兒童 - 協康會

https://www.heephong.org/child-development-and-training/useful-advice/autism-spectrum-disorders/100041

-

如果你認同我哋嘅理念,又想為社會出一分力✨

歡迎加入我哋~義工申請表link in bio🔗

-

▫️𝕎𝕖 𝔸𝕣𝕖 𝔸𝕝𝕝 ℕ𝕠𝕣𝕞𝕒𝕝, 𝕎𝕖 𝔸𝕣𝕖 𝔸𝕝𝕝 𝕊𝕡𝕖𝕔𝕚𝕒𝕝▫️13 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

コメント


bottom of page